Açıklama

Çizelgedeki göstergelerin konumlarını değiştirebileceğiniz ve görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceğiniz Göstere iletişim kutusunu açar.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Gösterge (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçim - Açıklama - Konum sekme sayfasını seçin (Çizelgeler)


Bir açıklamayı göstermek ve gizlemek için, Biçimleme araç çubuğundaki Açıklama Açık/Kapalı simgesine tıklayın.

Simge

Açıklama Açık/Kapalı

Göster

Çizelgede açıklamanın gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Bu seçenek sadece Ekle - Açıklama menüsü yoluyla çağrıldığında görüntülenir.

Konum

Açıklama için yer seçin:

Solda

Açıklamayı çizelgenin soluna yerleştirir.

Yukarı

Açıklamayı çizelgenin üstüne yerleştirir.

Sağa

Açıklamayı çizelgenin sağına yerleştirir.

Aşağı

Açıklamayı çizelgenin altına yerleştirir.

Metin Yönlendirme

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Metin Yönü

Karmaşık metin yerleşimi (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönü ayarlanır. Bu özellik sadece karmaşık metin çıktısı aktif ise uygulanabilir.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Lütfen bizi destekleyin!