Eklenti İşlevleri, Analiz Fonksiyonlarının Listesi Bölüm İki

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Ekle


SANMUTLAK

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir.

Syntax

SANMUTLAK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANMUTLAK("5-12j") 13 sonucunu verir.

SANCOS

Bir karmaşık sayının kosinüsünü döndürür.

SANCOSH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.

SANCOT

Bir karmaşık sayının kotanjantını döndürür.

SANCSC

Bir karmaşık sayının kosekantını döndürür.

SANCSCH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

SANSEC

Bir karmaşık sayının sekantını döndürür.

SANSECH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sekantını döndürür.

SANSIN

Bir karmaşık sayının sinüsünü döndürür.

SANSINH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.

SANTAN

Bir karmaşık sayının tanjantını döndürür.

OCT2HEX

Sekizli (octal) bir sayıyı onaltılı (hexadecimal) bir sayıya çevirir.

Syntax

OCT2HEX(Number [; Places])

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Example

=OCT2HEX(144;4) Sekizli 144 sayısını 4 karakterli onaltılığa çevirir 0064.

SANGERÇEK

Bir karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür.

Syntax

SANGERÇEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANGERÇEK("1+3j") gerçek katsayı 1 sonucunu verir.

ÇİFTFAKTÖR

Bir sayının çift çarpınımını (faktöriyel) verir.

Syntax

ÇİFTFAKTÖR(Sayı)

Sayı !!, Sayı sıfıra eşit veya sıfırdan büyük iken,Sayı'nın iki kez faktoriyel değerini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR(n) çift sayılar için sonucu verir:

2*4*6*8* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(n) tek sayılar için sonucu verir:

1*3*5*7* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(0) tanımına göre1 sonucunu verir.

Example

=ÇİFTFAKTÖR(5) 15 sonucunu verir.

=ÇİFTFAKTÖR(6) 48 döndürür.

=ÇİFTFAKTÖR(0) 1 sonucunu verir.

DÖNÜŞTÜR

Bir sayıyı bir ölçü sisteminden diğerine çevirir. Ölçü birimlerini ilgili alanlara Tırnak işaretleri içinde yerleştirin veya hücre başvurusu da verebilirsiniz. Şayet ölçü birimlerini hücrelerde verirseniz, takip eden listedeki gibi. büyük/küçük harf duyarlı olarak ve tam yazmalısınız: Örneğin litre girmek için sadece küçük l karakterini (litre için) yazın.

Özellik

Birimler

Ağırlık

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Uzunluk

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, ışıkyılı, survey_mi

Zaman

yr, gün, sa, dk, san, s

Basınç

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Kuvvet

N, dyn, dy, lbf, pond

Enerji

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Kuvvet

W, w, HP, PS

Alan Kuvveti

T, ga

Sıcaklık

C, F, K, kel, Reau, Rank

Hacim

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Alan

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Hız

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Bilgi

bit, byte


Koyu ile gösterilen ölçü birimleri aşağıdaki listeden bir önek karakteriyle oluşturulabilir:

Önek

Çarpan

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (desi)

10^-1

c (santi)

10^-2

m (mili)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Bilgi birimleri "bit" ve "bayt", aşağıdaki IEC 60027-2 / IEEE 1541 ön eklerden birini almış olabilir:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Syntax

DÖNÜŞTÜR(Sayı; "Birimden";"Birime")

Sayı birimden birime dönüştürülecek değerdir.

Birimden çevrilecek sayının birimidir.

Birime çevrilmiş sayının birimidir. Her iki birimde aynı olmak zorundadır.

Example

=DÖNÜŞTÜR(10;"HP";"PS") iki basamak yuvarlanmış, 10,14 sayısını verir. 10 HP 10,14 PS'ye eşittir.

=DÖNÜŞTÜR(10;"km";"mi") iki basamak yuvarlanmış, 6,21 sayısını verir. 10 Kilometre 6,21 mile eşittir. "k" öneki, 10^3 olan izin verilen bir karakterdir.

KARMAŞIK

Gerçek ve sanal katsayıları x + yi veya x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür.

Syntax

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

Gerçek numara karmaşık sayının reel katsayısıdır.

I Sayısı karmaşık sayının sanal katsayısıdır.

Sonek karmaşık sayının sanal bileşeni için sonektir. Belirtilmezse, sonek'in "i" olduğu varsayılır.

Example

=KARMAŞIK(3;4;"j") Reel ve sanal katsayıları 3 ve 4, soneki ise j olan karmaşık sayı (3 + 4j).

SANEŞLENEK

Metin biçimindeki karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir.

Syntax

SANEŞLENEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANEŞLENEK("1+j") sayının karmaşık eşleniği 1-j.

SANBAĞ_DEĞİŞKEN

Radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan (teta) bağımsız değişkenini verir (phi açısı).

Syntax

SANBAĞ_DEĞİŞKEN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANBAĞ_DEĞİŞKEN("3+4i") 3+4i'nin radyan cinsinden teta bağımsız değişkeni (0,927295).

OCT2BIN

Sekiz (octal) tabanındaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür.

Syntax

OCT2BIN(Number [; Places])

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Example

=OCT2BIN(3;5) Sekizli 3'ü 5 karakterli ikiliğe dönüştürür 00011.

OCT2DEC

Sekiz tabanındaki bir sayıyı onluk tabanına döndürür.

Syntax

OCT2DEC(Sayı)

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Example

=OCT2DEC(144) 100 sonucunu verir.

SANKUVVET

Sonuç bir Sayının KarmaşıkSayı kuvveti olur.

Syntax

SANKUVVET(Karmaşık sayı; Sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Sayı kuvvettir.

Example

=SANKUVVET("2+3i";2) -5+12i döndürür.

SANÇARP

The result is the product of a set of complex numbers.

Syntax

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=SANÇARP("3+4j";"5-3j") İki karmaşık sayının çarpım 27+11j.

SANTOPLA

The result is the sum of a set of complex numbers.

Syntax

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

=SANTOPLA("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayının toplamı 18+7j.

SANAL

X + yi ya da x + yi metin biçiminde gösterilen karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir.

Syntax

SANAL(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANAL("4+3j") 4+3j karmaşık sayısının sanal katsayısı 3.

SANÜS

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki bir karmaşık sayının üssünü verir. Sonuç e'nin karmaşık sayı kuvvetidir. e sabitinin değeri yaklaşık 2.71828182845904'e eşittir..

Syntax

SANÜS(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANÜS("1+j") 1+i karmaşık sayısının üssü (1,468694 + 2,287355i).

SANLN

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal ( e tabanında) logaritmasını verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.

Syntax

SANLN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLN("1+j") ikiye yuvarlanırsa 0,35+0,79j sonucunu verir.

SANKAREKÖK

metin biçimindeki karmaşık bir sayının kare kökünü verir.

Syntax

SANKAREKÖK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

SANKAREKÖK("3+4i") 2+1i sonucunu verir.

SANLOG10

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

Syntax

SANLOG10(Karmaşık sayılar)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLOG10("1+j") Yuvarlanırsa 0.15+0.34j sonucunu verir.

SANLOG2

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir.

Syntax

SANLOG2(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANLOG2("3+4i") 3+4i'nin 2 tabanındaki logaritması (2,321928 + 1,337804i).

SANBÖL

İki karmaşık sayının, bölümünün sonucunu verir.

Syntax

SANBÖL("Pay"; "Payda")

Pay ve Payda "x+yi" veya "x+yj" formlarında girilen karmaşık sayılardır.

Example

=SANBÖL("-238+240i";"10+24i") Formüldeki iki karmaşık sayının bölümü 5+12i.

SANÇIKAR

İki kompleks sayıyı çıkartarak sonucu verir.

Syntax

SANÇIKAR(Karmaşık sayı 1; Karmaşık sayı 2)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Example

=SANÇIKAR("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayı arasındaki fark (8 + j).

Please support us!