Array Functions

Bu kategori dizi formüllerini içerir.

Bir dizi nedir?

Bir dizi, çalışma sayfası üzerinde içerisinde değer bulunan bağlanmış hücre aralıklarıdır. 3 satır ve 3 sütundan oluşan kare matris 3 x 3 dizi olarak adlandırılır:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Mümkün olan en küçük dizi 1 x 2 veya 2 x 1 iki bitişik hücreli olabilir.

Bir dizi formülü nedir?

Bir hücre aralığında tek tek değerler başvurusuna sahip bulunan bir formül dizi formülü olarak isimlendirilir. Dizi formülleriyle diğer formüller arasındaki fark şudur ki, dizi formülleri tek bir değer yerine, eş zamanlı olarak birden çok değeri hesaplar.

Bir dizi formülü çok çeşitli değerleri işleyebildiği gibi, çok çeşitli sonuç değerlerini de verebilir. Dizi formülünün sonucu da bir dizidir.

To multiply the values in the individual cells by 10 in the above array, you do not need to apply a formula to each individual cell or value. Instead you just need to use a single array formula. Select a range of 3 x 3 cells on another part of the spreadsheet, enter the formula =10*A1:C3 and confirm this entry using the key combination + Shift + Enter. The result is a 3 x 3 array in which the individual values in the cell range (A1:C3) are multiplied by a factor of 10.

Çarpmaya ilaveten, Başvuru aralığında (bir dizi) diğer işleçleri de kullanabilirsiniz. LibreOffice Calc ile, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/), işlemleri yapabilir, ayrıca üs alma (^), birleştirme (&) ve karşılaştırma (=, <>, <, >, <=, >=) işleçlerini de kullanabilirsiniz. İşleçler hücre aralığındaki tek tek hücre değerleri üzerinde kullanılabilir ve sonuç formül dizi formülüyse bir dizi olarak döner.

Dizi formüllerindeki karşılaştırma işleçleri, boş hücreleri normal formüllerde olduğu gibi işlerler. Yani boş hücreler, sıfır değeri veya boş metin dizisi olarak da değerlendirilebilirler. Örneğin, eğer A1 ve A 2 hücreleri boş ise, {=A1:A2=""} ve {=A1:A2=0} dizi formüllerinin her ikisi de 1 sütun ve 2 satırlı dizideki hücrelerden DOĞRU değeri döndürecektir.

Dizi formüllerini ne zaman kullanırsınız?

Hesaplamaları değişik değerler ile tekrarlayacaksanız dizi formüllerini kullanın. Şayet sonradan hesaplama metodunu değiştirmeye karar verirseniz, sadece dizi formülünü değiştirip güncellemeniz yeterli olacaktır. Bir dizi formülü eklemek için, geçerli dizi aralığını seçtikten sonra dizi formülüne gerekli değişikliği yapın.

Dizi formülleri çok fazla değerler hesaplanması gerekiyorsa size zaman kazandırırlar, hafızada fazla yer tüketmezler. Ek olarak diziler karmaşık hesaplamalar için kullanılan özel araçlardır. Çünkü, hesaplamalarınızda birden çok hücre aralığı bulunabilir. LibreOffice diziler için çeşitli matematiksel işlevlere sahiptir. Örneğin DÇARP işlevi iki matrisin çarpılmasında veya TOPLA.ÇARPIM iki matrisin vektörel çarpımında kullanılan işlevlerdir.

LibreOffice Calc'de Dizi Formüllerinin Kullanılması

Implicit intersection of array formulas

You can also create a "normal" formula in which the reference range, such as parameters, indicate an array formula. This formula is also known as "implicit intersection" of array formula. The result is obtained from the intersection of the reference range and the rows or columns in which the formula is found. If there is no intersection or if the range at the intersection covers several rows or columns, a #VALUE! error message appears. The following example illustrates this concept:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Dizi formüllerinin Oluşturulması

Eğer İşlev Sihirbazı'nı kullanarak bir dizi formülü yaratırsanız, Dizi onay kutusunu her seferinde işaretlemelisiniz, bu şekilde sonuçlar dizi olarak dönebilir. Aksi takdirde sadece üst sol köşedeki hücrenin değeri hesaplanarak dönecektir.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift + + Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

note

LibreOffice Calc'de dizi formülleri küme parantezi {} içinde görünür. Küme parantezlerini elle girerek dizi formüllerini yaratamazsınız.


warning

The cells in a results array are automatically protected against changes. However, you can edit, delete or copy the array formula by selecting the entire array cell range.


Formüllerde Satır İçi Dizi Sabitlerinin Kullanılması

Calc formüllerde satır içi matris/dizi sabitlerini destekler. Bir satır içi dizisi süslü ayraçlar ile '{' ve '}' ile çevrelenir. Elemanların her biri sayı (negatif sayılarda bulunur) veya mantıksal sabitler (DOĞRU,YANLIŞ) veya bir harf dizisi olabilir. Sabit olmayan deyimlere izin verilmez. Diziler bir veya daha fazla satırlı ve bir veya daha fazla sütunlu girilebilir. Bütün satırlarda aynı sayıda eleman olmalıdır, bütün sütunlar aynı miktarda elemandan oluşmalıdır.

Sütun ayracı (bir satırdaki elemanları ayırma) ve satır ayracı dil ve yerel bağımlıdır. Fakat bu yardım içeriğinde, ';' noktalı vürgül ve '|' boru sembolleri, sırasıyla sütun ve satır ayraçlarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, İngilizce yerelinde, '.' nokta sütun ayracı olarak kullanılır, ayrıca da ';' noktalı virgül de satır ayracı.

tip

Satır ve sütun ayırıcısını - Calc - Formül - Ayraçlar menüsünden görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.


Diziler iç içe geçirilemezler.

Örnekler:

={1;2;3}

Bir satırlı üç sayısı 1, 2, ve 3 bulunan bir dizi.

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using the curly braces and the semicolons, then press + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

İki satır ve her satırda üç değerli bir dizi.

={0;1;2|YANLIŞ;DOĞRU;"iki"}

Bir karışık veri dizisi

=SİN({1;2;3})

Girilen dizi formülü, üç adet SİN işlevinu 1, 2 ve 3 değişkenleriyle hesaplayarak sonucu elde etmektedir.

Dizi Formüllerinin Düzenlenmesi

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line. Both of these actions let you edit the formula.

 3. After you have made changes, press + Shift + Enter.

tip

Bir dizinin farklı bölgelerine değişik biçem uygulayabilirsiniz. Örneğin yazı rengini değiştirebilirsiniz. Bir hücre aralığı seçin ve istediğiniz özelliği değiştirin.


Deleting Array Formulae

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Press Delete to delete the array contents, including the array formula, or press Backspace and this brings up the Delete Contents dialog box. Select Formula or Delete All and click OK.

Dizi Formüllerinin Kopyalanması

 1. Dizi formülünü içeren alanı veya hücre aralığını seçin.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line.

 3. Copy the formula into the input line by pressing + C.

 4. Select a range of cells where you want to insert the array formula and either press F2 or position the cursor in the input line.

 5. Paste the formula by pressing + V in the selected space and confirm it by pressing + Shift + Enter. The selected range now contains the array formula.

Bir Dizi Aralığının Ayarlanması

Eğer Çıktı aralığını düzenlemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapın:

 1. Dizi formülünü içeren alanı veya hücre aralığını seçin.

 2. Seçim altında, sağa doğru, küçük bir simge göreceksiniz, bu simgeyle farenizi kullanarak aralığı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

note

Dizi aralığını ayarladığınız zaman, dizi formülü otomatik olarak ayarlanmaz. Sadece sonuçların görüntüleneceği aralığı değiştirirsiniz.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

Koşullu Dizi Hesaplamaları

Bir koşullu dizi hesaplaması, bir matris veya dizi formülüdür ve EĞER() veya SEÇ() işlevlerini içinde bulundurur. Formüldeki koşul değişkeni bir alan başvurusu veya matris sonucudur.

Takip eden örnekte, {=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")} formülü A1:A3 aralığında uygulanmış olan her hücrede >0 koşulunu sınar ve sonuç karşılığı olan hücreye kopyalanır.

A

B (formül)

B (sonuç)

1

1

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

evet

2

0

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

hayır

3

1

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

evet


Bu işlevler dizi yapısına destek sağlarlar: KORELASYON, KOVARYANS, TAHMİN, FTEST, KESMENOKTASI, DETERMİNANT, DİZEY_TERS, DÇARP, ENÇOK_OLAN, PEARSON, OLASILIK, RKARE, EĞİM, STHYX, TOPLA.ÇARPIM, TOPX2AY2, TOPX2EY2, TOPXEY2, TTESTİ. Eğer bu işlevleri çağırırken değişkenler olarak alan başvurularını kullanırsanız bu işlevler dizi formülü olarak davranırlar. Aşağıdaki tablo dizi olarak yönlendirilmiş işlev kullanımı örneğidir.

A

B (formül)

B (sonuç)

C (dizi olarak kullanılmış formül)

C (sonuç)

1

1

=A1:A2+1

2

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5


BÜYÜME

Bir dizide üstel bir eğilimin noktalarını hesaplar.

Syntax

GROWTH(DataY [; [ DataX ] [; [ NewDataX ] [; FunctionType ] ] ])

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

yeni veri_X (isteğe bağlı) BÜYÜME işlevinin karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.

FunctionType (optional). If FunctionType = 0, functions in the form y = m^x will be calculated. Otherwise, y = b*m^x functions will be calculated.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Example

This function returns an array and is handled in the same way as the other array functions. Select a range where you want the answers to appear and select the function. Select DataY. Enter any other parameters, mark Array and click OK.

DETERMİNANT

Bir diziden dizi matrisi döndürür. Bu işlev şu anki hücrede bir değer döndürür. Bu değeri sonuçların bir dağılımı olarak değerlendirmeyin.

Syntax

DETERMİNANT(Matris)

Matris eşit sayıda satır ve sütunu olan sayısal bir dizidir.

note

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

DEVRİK_DÖNÜŞÜM

Bir matrisin satır ve sütunlarını yer değiştirir.

Syntax

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(Matris)

Matris Bbir hesap tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dize veya hücre aralığıdır. Bir dizenin devrik dönüşümü, dizenin ilk satırını, yeni dizenin ilk sütunu, dizenin ikinci satırını yeni dizenin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek oluşturulur.

note

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Example

In the spreadsheet, select the range in which the transposed array can appear. If the original array has n rows and m columns, your selected range must have at least m rows and n columns. Then enter the formula directly, select the original array and press . Or, if you are using the Function Wizard, mark the Array check box. The transposed array appears in the selected target range and is protected automatically against changes.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Yukarıdaki tablo 2 satır ve 4 sütundan oluşmaktadır. Onun transpozesini almak isterseniz 4 satır ve 2 sütun seçmelisiniz. Yukarıdaki tablodan A7:B10 (4 satır, 2 sütun) arasını döndürmek istediğinizi kabul edersek tüm aralığı seçmeli ve aşağıdakileri girmelisiniz:

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


DOT

Veri kümesine en iyi uyan düz bir çizgi için istatistik tablosu ile döner.

Syntax

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

veri_Y Veri noktalarının bulunduğu bir veri kümesinde y koordinat değerlerini içeren, tek bir satır veya sütun aralığıdır.

veri_X X koordinat değerlerini içeren, veri_Y değerlerine karşlık gelen tek bir satır veya sütun aralığıdır. Eğer veri_X boş bırakılırsa varsayılan olarak 1, 2, 3, ..., n değerleri alınır. Eğer birden fazla değişken kümesi var ise, veri_Xdeğerleri karşılık gelen çoklu satırlar veya sütunlar aralığında olabilir.

DOT doğrusal regresyon (en küçük kareler) yöntemini kullanarak, y = a + bx formülüne göre en uygun doğrusal çizgiyi bulur. Eğer birden fazla değişken kümesi var ise, doğrusal çizgi y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn formunda ifade edilir.

Eğer Doğru_türü YANLIŞ ise bulunan doğrusal çizgi orijinden geçer (a sabiti sıfır olur;y = bx). Eğer boş bırakılırsa, varsayılan olarak Doğru_türü DOĞRU değerindedir (çizgi orijinden geçmeye zorlanmaz).

Eğer parametreler boş bırakılır veya YANLIŞ ise İstatistik tablosunun sadece üst satırı döner. Eğer DOĞRU ise tüm tablo döner.

LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using + Shift + Return rather than just Return).

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Example

Bu işlev bir dizi ile döner ve diğer dizi formülleri gibi idare edilir. Cevaplar için, bir aralık seçin ve sonra işlevi seçin. veri_Y'yi seçin. Eğer isterseniz, diğer parametreleride girebilirsiniz. Dizi onayını seçin ve Tamamdüğmesine basın.

Sistemden dönen değerler (eğer parametre = 0 ise) en azından regresyon çizgisinin eğimini ve y ekseniyle kesişimini gösterir. Şayet parametre sıfırdan farklı ise diğer sonuçlar görüntülenir.

Diğer DOT Sonuçları:

Aşağıdaki örnekleri inceleyin:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Hurda Değeri

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


A sütunu çeşitli X1 değerlerini, B sütunu çeşitli X2 değerlerini ve C sütunu Y değerlerini bulundurmaktadır. Eğer bu değerleri çalışma sayfasına tamamen girmişseniz. Şimdi E2:G6 hücre aralığını seçtikten sonra İşlev Sihirbazını etkinleştirin. DOT işlevinun çalışması için, İşlev Sihirbazı penceresinde, Dizi onay kutusunu işaretlemiş olmalısınız. Sonra, çalışma sayfasında takip eden değerleri seçin (veya klavyeyi kullanarak girebilirsiniz):

veri_Y C2:C8 aralığıdır.

veri_X A2:B8 aralığıdır.

Doğru_türü ve parametreler her birisi de 1 olarak ayarlanmıştır.

Tamamdüğmesine tıklanır tıklanmaz, LibreOffice Calc yukarıdaki örneği DOT değerleriyle yine örnekte görüldüğü gibi dolduracaktır.

The formula in the Formula bar corresponds to each cell of the LINEST array {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Bu hesaplanmış DOT değerlerini gösterir:

E2 ve F2: y=b+m*x regresyon çizgisinin x1 ve x2 değerleri için (m) eğimidir. Değerler ters sıra ile verilmiştir; bu nedenle, x2 için eğim E2 ve x1 için eğim F2 hücresindedir.

G2: Regresyon çizginin x ekseniyle kesişim noktası b'dir.

E3ve F3: Eğim değerinin standart hatasıdır.

G3: kesme noktası standart hatası

E4: RKARE

F4: Y değeri için hesaplanmış regresyon standart hatası.

E5: Varyans analizinden gelen F değeri

F5: Varyans analizinden gelen serbestlik derecesi.

E6: Doğrusal ortalama yoluyla tahmin edilen Y değerlerinin sapmalarının karesinin toplamıdır.

E6: Verilen Y değerlerinden tahmin edilen Y değerlerinin sapmalarının karesinin toplamıdır.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

DÇARP

İki dizininin çarpımlarını hesaplar. Dizi 1 sütunları dizi 2'nin satırları eşleşmelidir. Kare diziler eşit satır ve sütun sayısına sahipdir.

Syntax

MMULT(Array 1; Array 2)

Array 1 represents the first array used in the array product.

Array 2 represents the second array with the same number of rows.

note

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.


Example

Select a square range. Choose the MMULT function. Select Array 1, then select Array 2. Using the Function Wizard, mark the Array check box. Click OK. The output array will appear in the first selected range.

DİZEY_TERS

Dizinin tersini döndürür.

Syntax

DİZEY_TERS(Matris)

Matris İçinde determinant tanımladığınız dönüştürülecek bir kare alandır.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Example

Kare bir alan seçin ve DİZEYTERS işlevinu seçin. Çıktı dizi aralığını seçin, Dizi kutusunu işaretleyip, Tamam düğmesine basın.

EĞİLİM

Bir lineer eğilim boyunca değerler alır.

Syntax

TREND(DataY [; DataX [; NewDataX [; LinearType]]])

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

yeni veri_X (isteğe bağlı) EĞİLİM işlevinun karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.

LinearType (optional). If LinearType = 0, then lines will be calculated through the zero point. Otherwise, offset lines will also be calculated. The default is LinearType <> 0.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Example

Select a spreadsheet range in which the trend data will appear. Select the function. Enter the output data or select it with the mouse. Mark the Array field, click OK. The trend data calculated from the output data is displayed.

LOT

Bu işlev ile girilen veri üstel bir regresyon eğrisi olarak ayarlanır. (y=b*m^x).

Syntax

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

İşlev_türü (isteğe bağlı). Eğer İşlev_türü = 0, ise işlevler y = m^x formunda olarak hesaplanır. Aksitakdirde, y = b*m^x işlevleri hesaplanacaktır.

parametreler (isteğe bağlı). Eğer parametreler=0 ise, sadece regresyon katsayısı hesaplanır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Example

DOT işlevina bakın, ancak toplamların karesi dönmeyecektir.

MBİRİM

Verilen diziden bir birim kare matrisi yaratır. Birim matrisi bir karesel dizidir ki, ana köşe elemanları 1'e eşitken diğer elemanlar 0'a eşittir.

Syntax

MBİRİM(Boyutlar)

Boyutlar birim matrisin boyutudur.

note

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Example

Çalışma sayfasında kare bir alan seçin, örneğin, A1'den E5'e.

Aralığın seçimini iptal etmeksizin, MBİRİM işlevinu seçin. Dizi onay kutusunu işaretleyin. Dizi birimi için, arzulanan boyutu girin, bu durumda 5, ve Tamam düğmesine tıklayın.

You can also enter the =MUNIT(5) formula in the last cell of the selected range (E5), and press .

Şimdi A1:E5 aralığında bir birim matrisi görürsünüz.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

SIKLIK

Indicates the frequency distribution in a one-column-array. The function counts the number of values in the Data array that are within the values given by the Classes array.

Syntax

SIKLIK(veri; sınıflar)

veri sayılacak olan değerlere başvuruyu gösterir.

sınıflar veri dizisinde olup olmadığına bakılacak, sınır değerlerin bulunduğu diziyi veya hücre başvurusunu gösterir.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Example

Aşağıdaki tabloda sütun A sıralanmamış ölçüm verilerini listeler. Sütun B sınıflar için girdiğiniz üst sınır değerlerini bulundurur ki bu sayede A sütunundaki verileri istediğiniz gibi bölümleyebilirsiniz. B1 hücresine girilmiş sınır değerine göre SIKLIK işlevi 5'den küçük ve eşit olan olçüm verilerini sayar ve. B2 hücresindeki sınır 10 olduğu için, SIKLIK işlevi ikinci sonuç olarak 5 sayısından büyük 10 sayısından küçük ya da eşit olan ölçüm değerlerini sayar. B6 hücresine girmiş olduğunuz, ">25" metni sadece başvuru amaçlıdır.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Sınıf llmitlerine göre sıklığını görebileceğiniz tek bir sütun aralığı seçin. Sınıf tavanına göre bir fazla alan seçmelisiniz. Örneğimizde, C1:C6 hücre aralığını seçin. İşlev Sihirbazı'nda SIKLIK işlevinu çağırın. veri aralığı için (A1:A11), ve sınıflar aralığı için verilerin olduğu (B1:B6) aralığını seçin, Dizi onay kutusunu seçin ve Tamam düğmesine basın. C1:C6 hücre aralığında sıklık sayılarını göreceksiniz.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPLA.ÇARPIM

Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarını çarparak, toplam sonucunu döndürür.

Syntax

SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]])

Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]] represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied.

At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed. If more than one array is given, they must all be the same size.

Example

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=TOPLA.ÇARPIM(A1:B3;C1:D3) 397 sonucunu verir.

Hesaplama: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

TOPLA.ÇARPIM işlevinu iki vektörün iç çarpımını hesaplamak için kullanabilirsiniz.

note

TOPLA.ÇARPIM sadece tek bir sayı olarak döner işlevi dizi işlevi olarak girmek gereksizdir.


Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPX2AY2

İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin toplamını alarak toplamı bulur.

Syntax

TOPX2AY2(Dizi_x; Dizi_y)

DiziX elemanlarının karesinin alınacağı ve ekleneceği ilk diziyi gösterir.

dizi_y elemanlarının karesinin alınacağı ve çıkarılacağı ikinci diziyi gösterir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPX2EY2

İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin farkını alarak toplamı bulur.

Syntax

TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y)

DiziX elemanlarının karesinin alınacağı ve ekleneceği ilk diziyi gösterir.

dizi_y elemanlarının karesinin alınacağı ve çıkarılacağı ikinci diziyi gösterir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPXEY2

Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarının farkının karesini alarak toplar.

Syntax

TOPXEY2(Dizi_x; Dizi_y)

dizi_x değişkenlerinin karesi alınıp çıkarılacak ilk dizidir.

dizi_y değişkenlerinin karesi alınıp çıkarılacak ikinci dizidir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Lütfen bizi destekleyin!