IRR Fonksiyonu [VBA]

Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

ValueArray: The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess: An initial estimate at what the IRR will be.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' 11.3321028236252 döndürür. Nakit akışının iç getiri oranı.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!