CreateObject Fonksiyonu

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

Sözdizimi:

oObj = CreateObject( type )

Örnek:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!