InStr Fonksiyonu

Bir karakter dizisi içerisindeki başka bir karakter dizisinin pozisyonunu döndürür.

Instr fonksiyonu eşleşmenin bulunduğu pozisyon değerini döndürür. Eğer aranan karakter dizisi için bir eşleşme bulunamazsa, fonksiyon 0 değerini döndürür.

Sözdizimi:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: Aramak istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Text2: Aradığınız herhangi bir karakter dizisi.

Compare: Karşılaştırmanın tipini belirleyen seçimli sayısal ifade. Bu parametrenin değeri 0 ya da 1 olabilir. Öntanımlı değer metin karşılaştırmasının büyük/küçük harf duyarsız olacağını belirten 1'dir. 0 büyük/küçük harf duyarlı ikili aramayı belirtir.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!