Right Fonksiyonu

Karakter dizisi bir ifadede en sağdaki "n" karakteri döndürür.

Bakınız: Left Fonksiyonu.

Sözdizimi:


Right (string As String, length As Long)

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Belirtilen örnek YYYY-AA-GG biçimdindeki tarihi US tarih biçimine (AA/GG/YYYY) dönüştürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Lütfen uluslararası 'YYYY-MM-DD' biçiminde bir tarih girin")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!