Mid Fonksiyonu, Mid İfadesi

Karakter dizisi ifadesinin belirtilen kısmını (Mid fonksiyonu) döndürür veya karakter dizisi ifadesinin bir kısmını başka bir karakter dizisi ile (Mid deyimi) değiştirir.

Sözdizimi:


Mid (Metin As String, Başla As Long [, Uzunluk As Long]) or Mid (Metin As String, Başla As Long , Uzunluk As Long, Metin As String)

Dönüş değeri:

String (Sadece fonksiyon tarafından)

Parametreler:

Metin: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Mid fonksiyonu içindeki Uzunluk parametresi eğer atlanırsa, karakter dizisi ifadesindeki başlangıçtan sona kadar tüm karakterler döndürülür.

Mid deyimi içindeki Uzunluk değeri eğer değiştirmek istediğiniz metnin boyundan küçükse, metin belirtilen boya küçültülür.

Metin: Karakter dizisi ifadesini değiştireceğiniz karakter dizisi (Mid deyimi).

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Lütfen uluslararası 'YYYY-MM-DD' biçiminde bir tarih girin")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!