Left Fonksiyonu

Bir dizi ifadesinin belittiğiniz en soldaki karakterlerin sayısını döndürür.

Sözdizimi:


Left (string As String, length As Long) As String

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

string: Any string expression that you want to return the leftmost characters from.

length: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Aşağıdaki örnek bir tarihi YYYY.MM.DD biçiminden MM/DD/YYYY biçimine dönüştürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Lütfen uluslararası 'YYYY-MM-DD' biçiminde bir tarih girin")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!