Space and Spc Functions

Belirtilen miktarda boşluk karakterinden oluşan bir karakter dizisi döndürür.

note

The Spc function works the same as the Space function.


Sözdizimi:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

n: Numeric expression that defines the number of spaces in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!