FindPropertyObject Fonksiyonu

Nesnelerin, nesne adını kullanarak dizilim parametreleri olarak çalışma zamanında adreslenmesini sağlar.

Örneğin şu komut:


MyObj.Prop1.Command = 5

şu komut bloğuna karşılık gelir:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Bu çalıştırma sırasında isimlerin devingen olarak oluşturulmasına izin verir. Örneğin:

"TextEdit1" ile TextEdit5" arasında döngü içinde beş tane kontrol adı oluşturur.

Ayrıca bkz:FindObject

Sözdizimi:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametreler:

ObjVar: Çalışır durumda devingen olarak tanımlamak istediğiniz nesne değişkeni.

PropName: Çalışma zamanında adreslemek istediğiniz özelliğin adını belirten dizilim.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

12 Değişken tanımlı değil

14 Geçersiz parametre

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

57 Aygıt G/Ç hatası

Lütfen bizi destekleyin!