Exit İfadesi

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Sözdizimi:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametreler:

Exit Do

Yalnız herhangi bir Do...Loop ifadesi içinde, döngüden çıkmak için geçerlidir. Program, Döngü ifadesini izleyen ifade ile yürütülmeye devam eder. Eğer Do...Loop ifadeleri birbiri içine gömülü ise kontrol, bir üst düzeydeki döngüye aktarılır.

Exit For

Yalnız herhangi bir For...Next döngüsü içinde, döngüden çıkmak için geçerlidir. Program, Next ifadesini izleyen ilk ifade ile yürütülmeye devam eder. Gömülü ifadelerde kontrol, bir üst düzeydeki döngüye aktarılır.

Exit Function

Function yordamından hemen çıkar. Program çalıştırılmaya Function çağrısından sonraki deyimle devam eder.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Derhal alt yordamdan çıkar. Program Sub çağrısını izleyen ifade ile yürütülmeye devam eder.

Not Simgesi

Exit deyimi bir yapının sonunu tanımlamaz ve End deyimi ile karıştırılmamalıdır.


Örnek:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Diziyi test verisiyle doldur
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
REM LinSearch bir TextArray:sList()'te bir TextEntry arar:
REM Girdinin dizin edğerini ya da 0 ( Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sItem bulundu
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Lütfen bizi destekleyin!