Declare İfadesi

LibreOffice Basic alanından çalıştırmak istediğiniz herhangi bir DLL dosyasında bir altyordam bildirir ve tanımlar.

Ayrıca bakınız: FreeLibrary

Sözdizimi:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Parametreler:

Name: Altyordamı LibreOffice Basic alanından çağırmak için DLL'de tanımlanandan farklı bir ad.

Aliasname:: DLL'de tanımlandığı haliyle altyordamın adı.

Libname: DLL'nin dosya ya da sistem adı. İşlev ilk kez kullanıldığında bu kütüphane otomatik olarak yüklenir.

Argüman Listesi: Çağırıldığında yordama iletilen bağımsız değişkenleri temsil eden parametreler listesidir. Parametre tipi ve sayısı yürütülen yordama bağlıdır.

Tür: Bir işlev yordamıyla döndürülen değerin veri türünü tanımlar.Eğer isimden sonra bir tür-tanımı karakteri girildi ise bu parametre kullanılmayabilir.

Uyarı Simgesi

Bir parametreyi bir alt yordama başvuru olarak değil de değer olarak geçirmek için, parametre ByVall anahtar sözcüğü ile belirtilmelidir.


Örnek:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!