Diğer Deyimler

Burada diğer kategorilerde bulunmayan ifadeler açıklanmıştır.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Bir argüman listesinden seçilen değeri döndürür.

Declare İfadesi

LibreOffice Basic alanından çalıştırmak istediğiniz herhangi bir DLL dosyasında bir altyordam bildirir ve tanımlar.

End İfadesi

Bir altyordamı veya bloğu sonlandırır.

Exit İfadesi

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Fonksiyonu

Declare ifadesi ile yüklenmiş DLLleri yayınlar. Yayınlanmış DLLler eğer onun fonksiyonlarından birisi çağrıldığından tekrar yüklenir. Ayrıca Declare kısmına bakın

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem Statement

Bir program satırının yorum olduğunu belirtir.

Stop İfadesi

Basic programının çalışmasını durdurur.

Sub Statement

Altyordam tanımlar.

Switch Function

Bağımsız değişkenler listesini, bir değerden sonra ifade içeren, değerlendirir, Switch fonksiyonu bu fonksiyon tarafından geçirilern bir ifade ile ilişkilendirilimiş değer döndürür.

With İfadesi

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Lütfen bizi destekleyin!