On...GoSub İfadesi; On...GoTo İfadesi

Sayısal ifadenin değerine bağlı olarak program kodundaki belirlenmiş satırların birine ait alt gruplar.

Sözdizimi:


On N GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On NumExpression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parametreler:

Sayısalİfade: programın hangi satırlara dallanacağını belirleyen 0 ve 255 arasındaki herhangi bir sayısal ifadedir. Eğer Sayısalİfade 0 ' sa, ifade çalıştırılmaz. Eğer Sayısalİfade 0 ' dan büyükse, program (1 = Birinci etiket; 2 = İkinci etiket) ifadesine karşılık gelen bir pozisyon numarasına sahip etikete atlar.

Etiket: Hedef çizgi GoTo ya da GoSub yapısına göredir.

Not Simgesi

GoTo ya da GoSub kuralları geçerlidir.


Örnek:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " From Sub 2 to" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Please support us!