Do...Loop İfadesi

Do ve Loop ifadeleri arasındaki komutları durum Doğru olduğu sürece veya durum Doğru olana kadar tekrar eder.

Sözdizimi

Do [{While | Until} durum = True]

ifade bloğu

[Exit Do]

ifade bloğu

Loop

or

Do

ifade bloğu

[Exit Do]

ifade bloğu

Loop [{While | Until} durum = True]

Parametreler/Öğeler

Durum: Bir durum True veya False olarak hesaplanabilen bir sayısal veya karakter dizisi ifadesidir.

İfade bloğu: While veya Until durumları True olduğunda tekrarlanmasını istediğiniz ifadeler.

Do...Loop komutu belli bir durum doğru olana veya doğru olduğu sürece döngüyü çalıştırır. Döngüden çıkmak için durum ya Do'dan veya Loop komutundan sonra girilmelidir. Takip eden örnekler geçerli katışımlardır:

Sözdizimi

Do While durumu = Doğru

...ifade bloğu

Loop

Durum bloğu Do While ve Döngü durumları arasında yineler bu yüzden uzun durum doğrudur.

Do Until durum = True

...ifade bloğu

Loop

Do Until ve Loop komutları arasındaki ifade bloğu durum yanlış olana kadar tekrarlanır.

Do

...ifade bloğu

Loop While durum = True

Do ve Loop komutları arasındaki ifade bloğu durum doğru olduğu sürece tekrarlanır.

Do

...ifade bloğu

Loop Until durum = True

Do ve Loop komutları arasındaki ifade bloğu durum doğru olana kadar tekrarlanır.

Exit Do komutunu durumdan bağımsız bir şekilde döngüyü sonlandırmak için kullanın. Bu komutu Do...Loop komutları içine herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda If...Then yapısı kullanarak da bir çıkış durumunu takip eden şekilde tanımlayabilirsiniz:

Do...

durumlar

If durum = True Then Exit Do

durumlar

Loop...

Örnek


Sub ExampleDoLoop
Dim sFile As String
Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!