Select...Case İfadesi

Bir ifadenin değerine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade blokları tanımlar.

Sözdizimi:

Select Case syntax


Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Parametreler:

condition: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

expression: Any expression that is compatible with the condition type expression. The statement block that follows the Case clause is executed if condition matches expression.

Örnek:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1'den 5'e sayılar"
    Case 6, 7, 8
      Print "6'dan 8'e sayılar"
    Case 8 To 10
      Print "8'den büyük"
    Case Else
      Print "1-10 aralığı dışında"
  End Select
End Sub

Please support us!