Sin Function

Herhangi bir açının sinüsünü döndürür. Açı radyan cinsinden belirtilir. Sonuç -1 ve 1 arasındadır.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Sözdizimi:


Sin (Number As Double) As Double

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Sayı: Sinüsünü hesaplamak istediğiniz açıyı radyan cinsinden tanımlayan sayısal ifade.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


' Bu örnekte, aşağıdaki girdi dik açılı üçgen için mümkündür:
REM Hipotenüsün uzunluğunu hesaplamak için açının karşısındaki kenar ve açı (derece cinsinden)
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926 öntanımlı bir değişkendir
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Karşı kenarın uzunluğunu girin: ","Karşı Kenar")
    dAlpha = InputBox("Alfa açısını girin (derece cinsinden): ","Alfa")
    Print "Hipotenüsün uzunluğu"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!