On Error GoTo ... Resume Deyimi

Hata oluştuktan sonra bir hata-işleme yordamını etkinleştirir veya programın yürütülmesini devam ettirir.

Sözdizimi:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametreler:

GoTo Labelname: Hata oluşursa, hata düzeltme yordamınının "Labelname" ile başlayan satırını etkinleştirir.

Resume Next: Eğer bir hata oluşursa, program yürütme oluşan hatanın içindeki açıklamayı takip eden açıklamayla devam eder.

GoTo 0: Mevcut yordamda hata işleyicisini devre dışı bırakır.

Local: "On error" kapsama alanı içinde globaldir ve bir başka "On error" ifadesi tarafından iptal edilene kadar aktif olara kalır. "On Local error" onu çağıran yordam içinde yereldir. Yerel hata yönetimi önceki bütün global ayarları geçersiz kılar. Çağırılan bir yordam olduğunda, yerel hata yönetimi otomatik olarak iptal edilir ve önceki global ayar geri yüklenir.

On Error GoTo deyimi makrolarda oluşacak hatalara tepki için kullanılır.

Örnek:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Bu metnin bir satırıdır"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!