Err Fonksiyonu

Programın çalışması sırasında ortaya çıkan hatayı tanımlayan hata kodunu döndürür.

Sözdizimi:


Err

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Err fonksiyonu hata-işleme yordamlarında hatanın ve doğru hareketin ne olduğuna karar vermek için kullanılır.

Örnek:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Hata işleyiciyi ayarla
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Varolmayan bir dosya hataya yol açtı
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Hata " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Satır No : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Bir hata oluştu"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!