Erl Fonksiyonu

Program çalışırken hatanın oluştuğu satır numarasını döndürür.

Sözdizimi:


Erl

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Not Simgesi

Erl fonksiyonu bir satır numarası döndürür, satır etiketi değil.


Örnek:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Hata işleyiciyi ayarla
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM Hat varolmayan dosyadan dolayı oluştu
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Hata " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Satır No : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Bir hata oluştu"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!