Basic Constants

Basic programlarında kullanılan sabitler

Mantıksal sabitler

İsim

Tür

Değer

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Örnek:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematiksel sabit

İsim

Tür

Değer

Pi

Double

3.14159265358979


Örnek:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Nesne Sabitleri

İsim

Tür

Kullanım

Empty

Variant

Boş değer değişkenin henüz başlatılmadığını gösterir.

Null

null

Değişkenin veri içermediğini gösterir.

Nothing

Object

Önceki bir atamayı kaldırmak için Nothing nesnesini bir değişkene atar.


Örnek:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Named Constants

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

MB_OK

0

Sadece Tamam düğmesini görüntüle.

MB_OKCANCEL

1

Tamam ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

İptal, Yeniden Dene ve Yoksay düğmelerini görüntüle.

MB_YESNOCANCEL

3

Evet, Hayır ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_YESNO

4

Evet ve Hayır düğmelerini görüntüle.

MB_RETRYCANCEL

5

Yeniden Dene ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ICONSTOP

16

İletişim kutusuna Durdur simgesini ekle.

MB_ICONQUESTION

32

İletişim kutusuna Soru simgesini ekler.

MB_ICONEXCLAMATION

48

İletişim kutusuna Ünlem simgesini ekle.

MB_ICONINFORMATION

64

İletişim kutusuna Bilgi simgesini ekle.

128

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ilk düğme.

MB_DEFBUTTON2

256

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ikinci düğme.

MB_DEFBUTTON3

512

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki üçüncü düğme.


GetAttr Named Constants

İsimlendirilmiş sabit

Değer

Tanımlama

ATTR_NORMAL

0

Normal dosyalar.

ATTR_READONLY

1

Salt okunur dosyalar.

ATTR_HIDDEN

2

Gizli dosya

ATTR_SYSTEM

4

Sistem dosyası

ATTR_VOLUME

8

Hacmin ismini döndürür

ATTR_DIRECTORY

16

Sadece dizin isimlerini döndürür.

ATTR_ARCHIVE

32

Dosya son yedeklemeden beri dosya değişti (Arşiv biti).


Data Type Named Constants

TypeName
values

Named
constant

VarType
values

Değişken Tipleri

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Geçerli veri yok


Ek VBA sabitleri

Aşağıdaki sabitler VBA uygunluk kipi etkinleştirildiğinde kullanılabilir

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


VBA Color Named Constants

Named constant

Red, Green, Blue
composition

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Named Constants

Named constant

Decimal value

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Named Constants

İsimlendirilmiş Sabit

Değer

Tanımlama

vbGeneralDate

0

Sisteminizin Genel Tarih ayarında tanımlandığı şekilde bir tarih ve/veya saat görüntüler. Sadece bir tarih varsa, hiçbir zaman görüntülenmez; sadece bir zaman varsa, tarih görüntülenmez.

vbLongDate

1

Bilgisayarınızın bölgesel ayarlarında belirtilen uzun tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüleyin.

vbShortDate

2

Bilgisayarınızın bölgesel ayarlarında belirtilen kısa tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüleyin.

vbLongTime

3

Sisteminizin Uzun Zaman ayarlarında tanımlanan süreyi gösterir.

vbShortTime

4

24 saat biçimini (ss:dd) kullanarak bir zaman görüntüle.


StrConv VBA Named Constants

Conversion

Value

Description

vbUpperCase

1

Converts Text characters to uppercase.

vbLowerCase

2

Converts Text characters lowercase.

vbProperCase

3

Converts the first letter of every word in Text to uppercase.

vbWide

4

Converts narrow (half-width) characters in Text to wide (full-width) characters.

vbNarrow

8

Converts wide (full-width) characters in Text to narrow (half-width) characters.

vbKatakana

16

Converts Hiragana characters in Text to Katakana characters.

vbHiragana

32

Converts Katakana characters in Text to Hiragana characters.

vbUnicode

64

Converts Text characters to Unicode characters using the default code page of the system.

vbFromUnicode

128

Converts Text characters from Unicode to the default code page of the system.


WeekDayName VBA Named Constants

Value

VBA Constant

Description

0

vbUseSystemDayOfWeek

Use system locale settings

1

vbSunday

Sunday (default)

2

vbMonday

Monday

3

vbTuesday

Tuesday

4

vbWednesday

Wednesday

5

vbThursday

Thursday

6

vbFriday

Friday

7

vbSaturday

Saturday


Miscellaneous VBA Named Constants

İsimlendirilmiş sabit

Onaltılık (ondalık) değer

Açıklama

vbTrue

-1

Part of vbTriState enumeration.

vbFalse

0

Part of vbTriState enumeration.

vbUseDefault

-2

Part of vbTriState enumeration.

vbCr

\x0D (13)

SB - Satırbaşı

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Satırbaşı ve satır besleme

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form besleme

vbLf

\x0A (10)

LF - Satır besleme

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF veya CRLF

vbNullString

""

Boş karakter dizisi

vbTab

\x09 (9)

HT - Yatay sekme

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Dikey sekme


Lütfen bizi destekleyin!