Yıl Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından üretilen seri tarih sayısının yılını döndürür.

Sözdizimi:


Year (Sayı)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Yılı hesaplamak için kullanılan seri tarih numarasını içeren sayısal ifade.

Bu fonksiyon DateSerial fonksiyonunun tersidir ve seri tarihin yılını döndürür. Örneğin, ifade:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

1994 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Geçerli yıl"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!