Ay Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından oluşturulan bir seri tarihten itibaren yılın bir ayını döndürür.

Sözdizimi:


Month (Number)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Yılın ayını belirlemek için kullanılan tarih seri numarasını içeren sayısal ifade.

Bu fonksiyon DateSerialfonksiyonunun tersidir. DateSerial veya DateValue tarafından oluşturulan tarih seri numarasına karşılık gelen yılın ayını döndürür. Örneğin;


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

12 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Geçerli ay"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!