Gün Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue tarafından üretilmiş seri tarih sayısını temel alan ayın kaçıncı günü olduğu değerini döndürür.

Sözdizimi:


Day (Sayı)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Ayın kaçıncı günü olduğunu hesaplamak istediğiniz bir sayısal ifade.

Bu fonksiyon, DataSerial fonksiyonunun temelde zıttıdır, DateSerial veya DateValue fonksiyonları iler üretilmiş seri tarih numarasından ayın gününü döndürür. Örneğin, ifade


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

20 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleDay
    Print "Ayın " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " inci günü"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!