MkDir İfadesi

MkDir Statement diagram

Veri ortamında yeni bir dizin yaratır.

Sözdizimi:


MkDir path

Parametreler:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Yol belirlenmediğinde, dizin mevcut dizin içinde oluşturulur.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleFileIO
' Dosya organizasyonunun fonksiyonları için örnek
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Kopyalanmış.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Dizin var mı ?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Dizin yarat"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Geçerli dizin"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Yaratılma zamanı"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Dosya uzunlugu"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Dosya öznitelikleri"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Aynı dizini yeniden adlandır
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Bütün özellikleri sil
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Yeni dosya öznitelikleri"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' URL'deki sistem yolunu dönüştürür
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' iki nokta ile DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Lütfen bizi destekleyin!