Dir Fonksiyonu

Belirlenen arama yoluna uyan bir dosyanın, dizinin veya bir diskeki tüm dosyaların, dizinlerin isimlerini döndürür.

Sözdizimi:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0: Normal dosyalar.

16: Sadece dizin isimlerini döndürür.

Bu özelliği bir dosya ya da dizinin var olup olmadığını veya belli bir dizindeki dosya ve klasörlere karar vermek için kullanınız.

Bir dosyanın varlığını kontrol etmek içini tam yolunu ve ismini girin. Eğer dosya ya da diin yoksa Dir fonksiyonu sıfır-boyutlu bir karakter dizini döndürür("").

Belirli bir dizindeki tüm dosyaların listesini oluşturmak için şunları yapın: Dir fonksiyonunu ilk çağırdığınızda dosyaların tam arama yolunu belirtin, örneğin "D:\Files\*.ods". Eğer yol doğru ve arama en azından bir dosya bulmuşsa Dir fonksiyonu arama yolu ile eşleşen ilk dosyanın ismini döndürür. Sorgu ile eşleşen diğer dosyaların isimleri için parametre kullanmadan Dir fonksiyonunu tekrar çalıştırın.

Sadece dizinleri döndürmek için öznitelik parametrelerini kullanın. Aynı şeyi hacmin (örneğin bir sabit disk bölümünün) ismini belirlemek için de kullanabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

53 Dosya bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleDir
' Tüm dosya ve dizinleri görüntüler
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directories:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Dizinleri getir
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!