Satır Girdisi # İfadesi

Karakter dizilerini ardışık bir dosydan bir değişkene okur.

Sözdizimi:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parametreler:

FileNumber: Okumak istediğiniz verinin bulunduğu dosya numarası. Dosya önceden INPUT anahtar kelimesi kullanılarak Open ifadesiyle açılmış olmalı.

var: Sonucu tutan değişkenin ismi.

Line Input# ifadesiyle, karakter dizilerini açık bir dosyadan bir değişkene okuyabilirsiniz. Karakter dizisi değişkenleri satır satır ilk carriage return (Asc=13) ya da linefeed (Asc=10) ifadesine kadar okunur. Satır sonu işaretleri oluşan karakter dizisine dahil değildir.

Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Bu metnin bir satırıdır"
  Print #iNumber, "Bu, metnin bir diğer satırıdır"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!