Reset Statement

Açık bütün dosyaları kapatır ve bütün dosya tampon bellek içeriklerini harddiske yazar.

Sözdizimi:

Reset Statement diagram


Reset

Örnek:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Bu metnin yeni bir satırıdır"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Tüm dosyalar kapatılacaktır",0,"Hata"
End Sub

Please support us!