BoşDosya Fonksiyonu

Bir dosyayı açmak için sonraki kullanılabilir dosya numarasını döndürür. Bir dosyayı dosya numarası kullanarak açmak için bu fonksiyonu kullanın. Fakat dosyanın mevcut açık bir dosya tarafından kullanımda olmaması gerekir.

Sözdizimi:


FreeFile

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Bu fonksiyon yalnız Açık önermelerin önünde hemen kullanılabilir. FreeFile sonraki kullanılabilir dosya numarasını döndürür, fakat saklamaz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

67 Çok fazla dosya

Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Metnin bir diğer satırı"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!