Kapanış İfadesi

Aç ifadesiyle açılan bir dosyayı kapatır.

Sözdizimi:


Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Parametreler:

FileNumber: Open ifadesi ile açılmış veri kanalını numarasını belirten tam sayı ifade.

Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Metnin bir diğer satırı"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!