İletişim Öğesi Denetimleri için Programlama Örnekleri. . .

Aşağıdaki örnekler "Dialog1" adında yeni bir iletişim öğesi içindir. İletişim öğesini oluşturmak ve şu kontrolleri eklemek için iletişim ögesi düzenleyici içindeki Araç Kutusu çubuğu üzerindeki araçları kullanın: "CheckBox1" adında bir Onay Kutusu, "Label1" adında bir Etiket Alanı, "CommandButton1" adında bir Düğme, ve "ListBox1" adında bir Liste Kutusu.

Uyarı Simgesi

Bir nesne değişkenine kontrol eklediğinizde büyük harf - küçük harf konusunda tutarlı olun.


İletişim Öğelerinin Yüklenmesi için Genel İşlev


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

İletişim Öğesi Görüntüler


REM değişkenlerin genel tanımları
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Programdaki Kontrollerin Özelliklerini Oku veya Düzenle


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM iletişim öğesi modeli al
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM Label1 metnini göster
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM Label1 kontrolü için yeni metin ayarla
  oLabel1.Text = "Yeni Dosyalar"
  REM CheckBox1 kontrolü için model özelliklerini göster
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM kontrol kipi için CheckBox1'e yeni durum ayarla
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM CommandButton1 kontrolü için model özelliklerini göster
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM CommandButton1 kontrolünün özelliklerini göster
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM iletişim öğesini yürüt
  oDialog1.Execute()
End Sub

Liste Kutusuna yeni bir Girdi ekle


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ListBox'a yeni giriş ekler
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListeKutusu.additem("Yeni öğe" & iSayim,0)
End Sub

Liste kutusundan bir Girdi kaldır


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ListBox'tan ilk girişi sil
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!