இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - More Breaks


More Breaks

Submenu with additional row, column, and page breaks

Insert Manual Row Break

Manual Row Break Icon

நடப்பு வரியை முடிப்பதோடு அடுத்த வரியின் இடஞ்சுட்டியின் வலதில் காணப்படும் உரையைப் புது பத்தியை உருவாக்காமல் நகர்த்துகிறது.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


Insert Manual Column Break

Manual Column Break Icon

ஒரு கைமுறை நிரல் முறிப்பை நுழைக்கிறது ( பன்மடங்கு நிரல் தளக்கோலத்தில்), அடுத்த நிரல் இன் தொடக்க இடஞ்சுட்டியின் வலதில் காணப்படும் உரையை நகர்த்துகிறது. கைமுறை நிரல் முறிப்பானது புது நிரலின் மேலுள்ள ஓர் அச்சிடப்படா எல்லையால் சுட்டப்படுகிறது.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


Manual Break

Manual Break icon

நடப்பு இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஒரு கைமுறை முறிப்பு, நிரல் முறிப்பு அல்லது ஒரு பக்க முறிப்பை நுழைக்கிறது.

Please support us!