தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும்

இந்தத் துணைப்பட்டியானது, பக்கத் தலைப்பகுதியையும் அடிப்பகுதியையும் சேர்பதற்காகவும் அகற்றுவதற்காகவும் கட்டளைகளை உள்ளடக்குகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Insert - Header and Footer.


தலைப்பகுதி

Adds or removes a header from the page style that you select in the submenu. The header is added to all of the pages that use the same page style. In a new document, only the "Default" page style is listed. Other page styles are added to the list after you apply them in the document.

அடிப்பகுதி

Adds or removes a footer from the page style that you select in the submenu. The footer is added to all of the pages that use the same page style. In a new document, only the "Default" page style is listed. Other page styles are added to the list after you apply them in the document.

Please support us!