அடிக்குறிப்பும் முடிவுக்குறிப்பும்

பட்டியானது கூடுதல் பயனர் இடைவினையின்றி அடிக்குறிப்பையோ முடிவுக்குறிப்பையோ நுழைப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

அடிக்குறிப்பு

நடப்பு இடஞ்சுட்டி இடத்தில் தூண்டியின்றி அடிக்குறிப்பை நுழை.

முடிவுக்குறிப்பு

நடப்பு இடஞ்சுட்டி இடத்தில் தூண்டியின்றி அடிக்குறிப்பை நுழை.

அடிக்குறிப்பு அல்லது முடிவுக்குறிப்பு

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Please support us!