சூத்திரப்பட்டை

சூத்திரப் பட்டை கணக்கீட்டை உருவாக்கி ஒரு உரை ஆவணத்தினுள் நுழைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.சூத்திரப் பட்டையைச் செயல்படுத்த, F2-ஐ அழுத்துக.

Cell Reference

அட்டவணையிலுள்ள கல இடஞ்சுட்டிட்டியின் நிலையைக் காட்சியளிக்கிறது.

சூத்திரம்

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formula icon in Table toolbar

சூத்திரம்

ரத்துச் செய்

Clears the contents of the input line and closes the formula bar.

Icon

ரத்து செய்க

செயல்படுத்து

Transfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar. The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Icon Apply

Apply

சூத்திரப் பரப்பு

Allows you to create a formula by typing it directly into the input line or by clicking the Formula icon to display the formulas in submenu.

சூத்திரத்துடனான சூத்திரப் பரப்பு

சூத்திரப் பரப்பு

Please support us!