முன்னோட்டத்தை அச்சிடு

அச்சு முன்னோட்டப் பட்டை நீங்கள் நடப்பு ஆவணத்தை அச்சு முன்னோட்ட முறையில் பார்க்கும்போது தோன்றுகிறது.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

இரண்டு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

இரண்டு பக்கங்களை அச்சு முன்னோட்டச் சாளரத்தில் காட்சியளிக்கிறது. சரிசமமற்ற எண்கள் எப்போதும் வலது பக்கத்திலும் சமமான எண்கள் இடது பக்கத்திலும் தோன்றும்.

Icon Two Pages Preview

இரண்டு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

நூல் முன்னோட்டம்

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

book preview icon

நூல் முன்னோட்டம்

Multiple Pages Preview

திரையில் காட்சியளிக்கப்பட்ட பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கிறது. நிரை, நிரல் முன்னோட்டமாகக் காட்சியளிக்கப்படும் பக்கங்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்வதற்கு ஒரு பின்னலைத் திறப்பதற்கான படவுருவுக்கு அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

Icon Multiple Pages Preview

பன்மடங்கு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Previous Page

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Next Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

சிறிதாக்கம்

குறைந்த அளவில் நிறைய ஆவணங்களைப் பார்ப்பதற்குச் சிறிதாக்கம் செய்க.

Zoom Out Icon

சிறிதாக்கம்

முன்னோட்டப் பெருக்கம்

அச்சு முன்னோட்டத்தின் உருவளவு மட்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.

பெருக்கம்

ஆவணத்தின் நெருக்கமான காட்சியைப் பெறுவதற்காக உருவளவு பெருக்கமடைகிறது.

Icon Zoom In

பெருக்கம்

முழுத் திரை

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Full Screen (in Print Preview)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Please support us!