பொட்டுகளும் எண்ணிடல் பட்டையும்

பொட்டுகளும் எண்ணிடலும் பட்டை எண்ணிட்ட பத்திகளின் கட்டமைப்பை மாற்றியமைப்பதற்கான செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது; பத்திகளின் ஒழுங்கை மாற்றுவதும் வெவ்வேறு பத்திகளின் மட்டங்களை வரையறுப்பதும் இதில் சேர்த்தி.

எண்ணிடலை அடை

நடப்பு ஆவணத்திலோ தேர்ந்த பத்திகளிலோ பொட்டுகளையும் எண்ணிடலையும் அடைக்கிறது.

Icon Numbering Off

எண்ணிடலை அடை

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

படவுரு

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

படவுரு

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு மட்டம் உயர்த்து

பத்திகளை எண்ணிடல் மட்டம் மேல் ஒன்று துணைப்புள்ளிகளுடன் மாற்றுகிறது.இது இடஞ்சுட்டி எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்திருந்தால் மட்டுமே தென்படும்.

படவுரு

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு மட்டம் உயர்த்து

ஒரு மட்டத்தைத் துணைப்புள்ளிகளுடன் தாழ்த்து

பத்திகளை ஒரு மட்டம் கீழே துணைப்புள்ளிகளுடன் மாற்றுகிறது. இது இடஞ்சுட்டி எண்ணிட்ட பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்தும்போது மட்டுமே தென்படும்.

படவுரு

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு மட்டம் தாழ்த்து

எண்ணிடப்படாத உள்ளீட்டை நுழை

எண்ணிடல் இன்றி ஒரு பத்தியை நுழைக்கிறது. ஏற்கனவே உள்ள எண்ணிடல் பாதிக்கப்படாது.

படவுரு

எண்ணிடப்படாத உள்ளீட்டை நுழை

மேலே நகர்த்து

Positions the selected paragraph before the one above it.

படவுரு

Move Up

Move Down

Positions the selected paragraph after the one below it.

படவுரு

Move Down

துணைப்புள்ளிகளுடன் மேலே நகர்

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு பத்தியை முந்தைய பத்திக்கு மேல் நகர்த்துகிறது.இது இடஞ்சுட்டியானது எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்தும்போது மட்டுமே தென்படும்.

Icon Move Up with Subpoints

துணைப்புள்ளிகளுடன் மேலே நகர்

துணைப்புள்ளிகளுடன் கீழே நகர்

துணைப்புள்ளிகளுடன் ஒரு பத்தியை பின்வரும் பத்திக்கு கீழ் நகர்த்துகிறது.இது இடஞ்சுட்டியானது எண்ணிட்ட, பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே நிலைப்படுத்தும்போது மட்டுமே தென்படும்.

Icon Move Down with Subpoints

துணைப்புள்ளிகளுடன் கீழே நகர்

எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்தல்

உரை எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்கிறது. எண்ணிட்ட அல்லது பொட்டிட்ட உரைகளுக்கிடையே இடஞ்சுட்டி நிலைப்படுத்தப்படும்போது மட்டுமே இது தென்படும்.

Icon Restart Numbering

எண்ணிடலை மறுதுவக்கம் செய்க

பொட்டுகளும் எண்ணிடலும்

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

Bullets On/Off

Please support us!