அட்டவணை பட்டை

அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தும்போது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் செயலாற்றிகளை அட்டவணை பட்டை கொண்டுள்ளது. நீங்கள் இடஞ்சுட்டியை ஒரு அட்டவணைக்குள் நகர்த்தினால் அது தென்படும்.

நிரைகளை நுழை

தெரிவின் கீழ், ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட நிரைகளை அட்டவணையில் நுழைக்கிறது. (அட்டவணை - நுழை - நிரைகள் ஐத் தேர்க) எனும் உரையாடலைத் திறப்பதன்வழி, அல்லதுபடவுருவைச் சொடுக்குவதற்கு முன்னரே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிரைகளை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும் நீங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட நிரைகளை நுழைக்க முடியும்.முதலில் தேர்ந்த நிரைகள் போன்ற அதே உயரத்திலுள்ள நிரைகளை இரண்டாவது வழிமுறை நுழைக்கிறது.

படவுரு

நிரையை நுழை

நிரலை நுழை

தெரிவுக்குப் பிறகு, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிரல்களை அட்டவணையினுள் நுழைக்கிறது.(அட்டவணை - நுழை - நிரல்கள் ஐத் தேர்க) எனும் உரையாடலைத் திறப்பதன்வழியும், அல்லது படவுருவைச் சொடுக்குவதற்கு முன்னரே பல நிரல்களை தெரிவு செய்வதன்வழியும் நீங்கள் பல நிரல்களை அதே சமயத்தில் நுழைக்க முடியும். பிந்தைய வழிமுறை பயன்படுத்தப்பட்டால், நுழைக்கபட்ட நிரல்கள் தேர்ந்த நிரல்களைப் போன்ற ஒப்பீட்டளவிலான அகலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

படவுரு

நிரலை நுழை

நிரையை அழி

Deletes the selected row(s) from the table.

Icon Delete Row

நிரையை அழி

நிரலை அழி

Deletes the selected column(s) from the table.

Icon Delete Column

நிரலை அழி

கலங்களை ஒன்றாக்கு

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

சிற்றறைகளை ஒன்றாக்கு

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Icon Optimize Size

Optimize Size

மேல்

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

நடு (செங்குத்து)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

கீழ்

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Background Color

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Background Color

தானிவடிவூட்டம்

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

எல்லைகள்

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

Borders

வரி பாணி

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon Line style

Line Style

எல்லை நிறம்

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

படவுரு

Line Color (of the border)

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

தொகை

தொகை செயலாற்றியை செயல்படுத்துகிறது.எந்தக் கலத்தில் தொகை தோன்ற வேண்டுமென நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதில் இடஞ்சுட்டி இருப்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

Icon

தொகை

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!