பிம்பப் பட்டை

பிம்பப் பட்டை தேர்ந்த சில பிட்டுபட வரைவியல்களை வடிவூட்டும், நிலைப்படுத்தும் செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Graphics Mode

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Cell Styles

Graphics mode

நிறம்

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparency

Specifies the transparency in the graphic object. Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.

படவுரு

Transparency

செங்குத்தாகப் புரட்டு

Flips the selected image vertically.

கிடைமட்டமாகப் புரட்டு

Flips the selected image horizontally.

வரைவியல் பண்புகள்

தேர்ந்த பிம்பத்தின் அளவு, இடம் மற்றும் பிற பண்புகளை வடிவூட்டுகிறது.

Icon Graphics Properties

வரைவியல்களின் பண்புகள்

Please support us!