வடிவூட்டல் பட்டை

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

எழுத்துருவின் பெயர்

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

படவுரு

Font Name

எழுத்துருவின் அளவு

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

தடிமன்

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

Bold

சாய்வு

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

Italic

அடிக்கோடு

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Underline

இடது

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Align Left

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

வலது

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Align Right

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Justified

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

Decrease Indent

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Increase Indent

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Font Color

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

Background Color

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Background Color

கூடுதல் படவுருக்கள்

எழுத்துருவைப் பெரிதாக்கு

தேர்ந்த உரையின் எழுத்துரு அளவைப் பெரிதாக்கும்.

எழுத்துருவைச் சிறிதாக்கு

தேர்ந்த உரையின் எழுத்துரு அளவைச் சிறிதாக்கும்.

CTL ஆதரவைச் செயலக்கினால், இரு கூடுதல் படவுருக்கள் தென்படும்.

இடமிருந்து வலம்

left to right icon

உரை இடமிருந்து வலமாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.

வலமிருந்து இடம்

right to left icon

CTL மொழியில் வடிவூட்டிய உரை வலமிருந்து இடமாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.

Please support us!