கருவிப்பட்டைகள்

இப்பகுதி LibreOffice ரைட்டரில் உள்ள கருவிப்பட்டைகளின் ஒரு மேலோட்டத்தைத் தருகிறது. இந்த மேலோட்டம் LibreOffice க்கு ஆன முன்னிருப்புக் கருவிப்பட்டை வடிவாக்கத்தை விவரிக்கிறது.

பொட்டுகளும் எண்ணிடல் பட்டையும்

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

சித்திரப் பட்டை

வரைதல் பட்டை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தொகுத்தல் கருவிப்பட்டைகளைக் கொண்டிருக்கிறது. கூடுதல் கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ள படவுருவைக் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க அடுத்துவுள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

வரை பொருள் பண்புகள் பட்டை

நீங்கள் வரைபொருள் பண்புகள் பட்டையை ரைட்டரிலும் கல்கிலும் காணலாம். பட்டியில் பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - வரை பொருள் பண்புகள் ஐத் தேர்க. ஒரு வரைபொருள் தேர்வானதும் அதன் கட்டுப்பாடுகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. நடப்பு ஆவணம் உரை ஆவணமா அல்லது விரிதாளா என்பதைப் பொருத்து வேறுபட்ட முன்னிருப்பு படவுருக்களை நீங்கள் காணலாம்.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

எழுத்துருவேலை

எழுத்துருவேலை கருவிப்பட்டை நீங்கள் ஒரு எழுத்துரு பொருளைத் தேர்ந்ததும் திறக்கிறது.

வடிவூட்டல் பட்டை

The Formatting bar contains several text formatting functions.

படிவக் கட்டுப்பாடுகள்

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

படிவ வலம்வரல் பட்டை

படிவ வலம்வரல் பட்டை தரவுத்தள அட்டவணையைத் தொகுப்பதற்கான அல்லது தரவுப் பார்வையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான படவுருக்களைக் கொன்டிருக்கின்றன.தரவுத்தளத்தை இணைக்கும் புலங்களைக் கொண்டிருக்கும் ஆவணத்தின் கீழ்ப் பகுதியில் இப்பட்டை காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

சட்டகப் பட்டை

ஒரு சட்டகம் தேரப்படும்போது, சட்டகப் பட்டை சட்டக வடிவூட்டலுக்கும் நிலைநிறுத்தலுக்குமான மிக முக்கிய செயலாற்றிகளை வழங்குகிறது.

பிம்பப் பட்டை

பிம்பப் பட்டை தேர்ந்த சில பிட்டுபட வரைவியல்களை வடிவூட்டும், நிலைப்படுத்தும் செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது.

நுழை

சட்டகங்கள், வரைவியல்கள், அட்டவணைகள், மற்ற பொருள்கள் போன்றவற்றை நுழைப்பதற்கான பல செயாலாற்றிகளைக் கரிவிப்பட்டைகள் கொண்டுள்ளன.

LibreLogo

LibreLogo is a simple, localized, Logo-like programming environment with turtle vector graphics for teaching of computing (programming and word processing), DTP and graphic design. See http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

கருவிப்பட்டைகள்

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

செந்தரப் பட்டை

செந்தரப் பட்டை ஒவ்வொரு LibreOffice செயலிகளிலும் கிடைக்கிறது.

அட்டவணை பட்டை

அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தும்போது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் செயலாற்றிகளை அட்டவணை பட்டை கொண்டுள்ளது. நீங்கள் இடஞ்சுட்டியை ஒரு அட்டவணைக்குள் நகர்த்தினால் அது தென்படும்.

உரை பொருள் பட்டை

வரை பொருள் கொண்டுள்ள உரைக்கான வடிவூட்டல் கட்டளைகளை கொண்டிருக்கிறது. உரைப் பொருள் பட்டையானது நீங்கள் வரை பொருளினுள் இருமுறை சொடுக்கும்போது தோன்றுகிறது.

கருவிப்பட்டைகள்

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!