அட்டவணை

ஒரு உரை ஆவணத்தில் ஒரு அட்டவணையை நுழைக்க, தொகுக்க, அழிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் காட்டுகிறது.

Insert Table

ஒரு புது அட்டவணையை நுழைக்கும்.

நுழை

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

அழி

Opens a submenu with the following command options:

நிரைகள்

தேர்ந்த நிரைகளை அழிக்கும்.

நிரல்கள்

தேர்ந்த நிரல்களை அழிக்கும்.

அட்டவணை

Deletes the current table.

தேர்

Opens a submenu with the following command options:

கலம்

Selects the current cell.

நிரை

நடப்பு நிரையைத் தேரும்.

நிரல்

நடப்பு நிரலைத் தேரும்.

அட்டவணை

நடப்பு அட்டவணையைத் தேரும்.

Size

Opens a submenu with the following command options:

நிரை உயரம்

நீங்கள் ஒரு நிரையின் உயரத்தை மாற்றுவதற்கான நிரை உயர உரையாடலைத் திறக்கும்.

Minimal Row Height

Adjust the row height for selected row(s) so that the tallest content in each selected row fits exactly.

உகப்பான நிரை உயரம்

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

நிரைகளைச் சமமாக வினியோகி

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

ஒரு நிரலின் அகலத்தை நீங்கள் மாற்றுவதற்கான நிரல் அகல உரையாடலைத் திறக்கும்.

Minimal Column Width

உகப்பான நிரல் அகலம்

Adjust column widths among columns with selected cells, according to the paragraph length in each selected cell. Widen the table, up to page width, if necessary.

நிரல்களைச் சமமாகப் பகிர்ந்தளி

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

கலங்களை ஒன்றாக்கு

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

கலங்களைப் பிரி

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

அட்டவணையை ஒன்றாக்கு

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

பிரி அட்டவணை

Splits the current table into two separate tables at the cursor position. You can also access this command by right-clicking in a table cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

எண் வடிவூட்டம்

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

நிலைமாற்று

Opens a submenu with the following command options:

உரையிலிருந்து அட்டவணைக்கு

நீங்கள் தேர்ந்த உரையை ஒரு அட்டவணைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

அட்டவணையிலுருந்து உரைக்கு

நீங்கள் நடப்பு அட்டவணையை ஒரு உரைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

Text Formula

ஒரு சூத்திரத்தை உள்ளிடுவதற்கான சூத்திரப் பட்டையைத் திறக்கும்.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!