அட்டவணை

ஒரு உரை ஆவணத்தில் ஒரு அட்டவணையை நுழைக்க, தொகுக்க, அழிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் காட்டுகிறது.

Insert Table

ஒரு புது அட்டவணையை நுழைக்கும்.

நுழை

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

அழி

Opens a submenu with the following command options:

நிரைகள்

தேர்ந்த நிரைகளை அழிக்கும்.

நிரல்கள்

தேர்ந்த நிரல்களை அழிக்கும்.

அட்டவணை

Deletes the current table.

தேர்

Opens a submenu with the following command options:

கலம்

Selects the current cell.

நிரை

நடப்பு நிரையைத் தேரும்.

நிரல்

நடப்பு நிரலைத் தேரும்.

அட்டவணை

நடப்பு அட்டவணையைத் தேரும்.

Size

Opens a submenu with the following command options:

நிரை உயரம்

நீங்கள் ஒரு நிரையின் உயரத்தை மாற்றுவதற்கான நிரை உயர உரையாடலைத் திறக்கும்.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

உகப்பான நிரை உயரம்

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

நிரைகளைச் சமமாக வினியோகி

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

ஒரு நிரலின் அகலத்தை நீங்கள் மாற்றுவதற்கான நிரல் அகல உரையாடலைத் திறக்கும்.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

உகப்பான நிரல் அகலம்

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

நிரல்களைச் சமமாகப் பகிர்ந்தளி

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

கலங்களை ஒன்றாக்கு

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

கலங்களைப் பிரி

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

அட்டவணையை ஒன்றாக்கு

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

பிரி அட்டவணை

Splits the current table into two separate tables at the cursor position. You can also access this command by right-clicking in a table cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

எண் வடிவூட்டம்

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

நிலைமாற்று

Opens a submenu with the following command options:

உரையிலிருந்து அட்டவணைக்கு

நீங்கள் தேர்ந்த உரையை ஒரு அட்டவணைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

அட்டவணையிலுருந்து உரைக்கு

நீங்கள் நடப்பு அட்டவணையை ஒரு உரைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

Text Formula

ஒரு சூத்திரத்தை உள்ளிடுவதற்கான சூத்திரப் பட்டையைத் திறக்கும்.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!