கருவிகள்

எழுத்துக்கூட்டல் கருவிகளையும், உங்கள் ஆவணத்தில் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய கலைப்பொருட்களின் ஒரு காட்சியகத்தையும் கொண்டிருப்பதோடு, பட்டிகளை வடிவாக்குவதற்கும் நிரல் விருப்பங்களை அமைப்பதற்குமான கருவிகளையும் கொண்டுள்ளது.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Spell Checking

Automatically checks spelling as you type, and underlines errors.

Thesaurus

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

மொழி

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

சொல் எண்ணிக்கை

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

தானித்திருத்தம்

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

தானிஉரை

தானிஉரையை உருவாக்க, தொகுக்க மற்றும் நுழைக்கிறது. நீங்கள் வடிவூட்டப்பட்ட உரை, வரைவியல்களுடனான உரை, அட்டவணைகள், புலங்கள் ஆகியவற்றை தானிஉரையாகச் சேமிக்கலாம். தானிஉரையை விரைந்து நுழைக்க, உங்கள் ஆவணத்தில் தானிஉரைக்கான குறுக்குவழியைத் தட்டச்சிடுவதோடு, பிறகு F3 ஐ அழுத்துக.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Chapter Numbering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

வரி எண்ணிடல்

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Specifies the display settings for footnotes and endnotes.

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

புல ஒப்படைகளையும் முகவரி நூலுக்கான தரவு மூலத்தையும் தொகுக்கவும்.

புதுப்பி

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

கணக்கிடு

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

பெருமங்கள்

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

தனிப்பயனாக்கு

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

தேர்வுகள்

இந்தக் கட்டளை தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நிரல் வடிவாக்கத்திற்கான ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

Please support us!