வடிவூட்டு

உங்கள் ஆவணத்தின் தளக்கோலத்தையும் உள்ளடக்கங்களையும் வடிவூட்டுவதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

நகலி வடிவூட்டல்

முதலில் சில உரைகளையோ ஒரு பொருளையோ தேர்க. பிறகு, இந்தப் படவுருவைச் சொடுக்குக. பிறகு, மற்ற உரை அல்லது ஒரு பொருளின் மீது சொடுக்கவோ இழுக்கவோ செய்க அல்லது ஒரே மாதிரியான வடிவூட்டலைச் செயல்படுத்த ஒரு பொருளைச் சொடுக்குக.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

வரியுரு

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

பத்தி

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

பொட்டும் எண்ணிடலும்

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

நிரல்

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

பிரிவுகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் வரையறுத்த பிரிவுகளின் பண்புகளை மாற்றுகிறது. ஒரு பிரிவை நுழைக்க, உரையைத் தேர்க அல்லது உங்கள் ஆவணத்தில் சொடுக்குவதோடு பிறகு நுழை - பிரிவு ஐத் தேர்ந்தெடுக.

பிம்பம்

தேர்ந்த பிம்பத்தின் அளவு, இடம் மற்றும் பிற பண்புகளை வடிவூட்டுகிறது.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Name

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

உள்ளெழுத்து

Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.

நங்கூரம்

Sets the anchoring options for the selected object.

மடி

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

அடுக்கு

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

குழுவாக்கு

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Please support us!