பார்வை

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

இயல்பான

நீங்கள் ஆவணத்தை அச்சிட்டால் எப்படி இருக்குமோ அவ்வாறு காட்சியளிக்கிறது.

வலை

வலை உலாவியில் பார்வையிடப்படுவதைபோல ஆவணம் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் HTML ஆவணங்களை உருவாக்கும்போது இது பயனாகிறது.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

HTML Source

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

கருவிப்பட்டைகள்

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

நிலைப்பட்டை

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

அளவுகோல்கள்

கிடைமட்ட, செங்குத்து அளவுகோல்களைக் காட்டுவதற்கும் மறைப்பதற்குமான துணைப்பட்டியைக் கொண்டுள்ளது.

உருள்பட்டைகள்

சாளரத்தினுள் பொருந்தாத ஆவணத்தின் பார்வைக்குரிய பரப்பை மாற்ற பயன்படுகின்ற கிடைமட்டம், செங்குத்து உருள்பட்டைகளைக் காட்டு அல்லது மறை.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

வடிவூட்டு குறிகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் மறைந்துள்ள பத்தி குறிகள், வரி முறிப்புகள், கீற்று நிறுத்தங்கள், வெளிகள் போன்ற வடிவூட்டல் குறியீடுகளைக் காட்டுகிறது.

உரை எல்லைகள்

ஒரு பக்கத்தின் அச்சிடப்படக்கூடிய பரப்பின் எல்லைகளை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது. எல்லை வரிகள் அச்சிடப்படுவதில்லை.

அட்டவணை எல்லைகள்

தொகுப்பு எல்லைகளைக் கொண்டிருக்காத அட்டவணை கலங்களின் எல்லைகளைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்கிறது.

பிம்பங்களும் விளக்கப்படங்களும்

ஒரு ஆவணத்தின் இடையேயுள்ள பிம்பங்களும் விளக்கப்படங்களும் போல வரைவியல் பொருள்களைக் காட்டு அல்லது மறை.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

கருத்துரைகள்

ஆவணத்தின் கருத்துரைகளைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்வதோடு அவற்றிற்குப் பதிலளிக்கவும்.

Resolved comments

Show or hide resolved comments.

புல நிழலாக்கங்கள்

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள நிழலாக்கங்களான முறிப்பில்லா வெளிகள், மென்மையான நடுக்கோடிடல்கள், அகவரிசைகள், அடிக்குறிப்புகள் போன்றவற்றைக் காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.

புலப் பெயர்கள்

காட்டும் புலங்களை புலப் பெயர்களாக அல்லது புல மதிப்புகளாக வழிமாற்றுகிறது. செயல்படுத்தியபோது புலப் பெயர்கள் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன, முடக்கப்படும்போது புல மதிப்புகள் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. சில புல உள்ளடக்கங்கள் காட்சியளிக்கபட முடியாதவை.

Field Hidden Paragraphs

மறைந்துள்ள பத்திகளை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.இத்தேர்வானது மறைந்துள்ள பத்திகளின் திரைக் காட்சியை மட்டுமே பாதிப்பதோடு மறைந்துள்ள பத்திகளை அச்சிடுதலை அல்ல.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

காட்சியகம்

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

தரவு மூலங்கள்

Lists the databases that are registered in LibreOffice and lets you manage the contents of the databases.

முழுத் திரை

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

உருவளவு

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!