தொகு

இப்பட்டி நடப்பு ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களைத் தொகுப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

செயல்நீக்கு

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

மீண்டும்செய்

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

திரும்பச்செய்

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

வெட்டு

தெரிவுகளை அகற்றுவதோடு ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

நகலெடு

தெரிவை ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

ஒட்டு

இடஞ்சுட்டியில் இடத்திலுள்ள ஒட்டுப்பலகையின் உள்ளடக்கங்களை நுழைக்கிறது; தேர்ந்த எந்த உரையையும் பொருள்களையும் மாற்றிவைகிறது.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

அனைத்தையும் தேர்

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

தெரிவு முறை

துணைப்பட்டியிலிருந்து தெரிவு முறையைத் தேர்ந்தெடுக: இயல்பு தெரிவு முறை, அல்லது, தொகுதி தெரிவு முறை.

உரையைத் தேர்க

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

கண்டுபிடி

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

இந்தப் பக்கத்திற்குச் செல்

Opens a dialog box to enter which page number should be shown. (+G)

தடம் மாற்றங்கள்

Lists the commands that are available for tracking changes in your file.

Comment

Shows submenu that gives options to reply, resolve and delete comments.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

புலங்கள்

ஒரு புலத்தின் பண்புகளைத் தொகுக்க முடிகின்ற ஒரு உரையாடலைத் திறக்கிறது. ஒரு புலத்தின் முன் சொடுக்குக, பிறகு இந்தக் கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக.உரையாடலில், முந்தைய மற்றும் அடுத்த புலத்திற்கு நகர நீற்கள் அம்பு பொத்தான்களைப் பயன்படுத்த முடியும்.

Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

பொருள்

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

தரவுத்தளத்தைப் பரிமாற்று

Change the data sources for the current document. To correctly display the contents of inserted fields, the replacement database must contain identical field names.

நேரடி இடஞ்சுட்டி முறை

ஒரு பக்கத்திலுள்ள ஏதாவது சாத்தியமான உரை வரியின்தொடக்கத்தில், நடுவில் அல்லது இறுதியில் சொடுக்குவதற்குப் பயனரை அனுமதிப்பதோடு அதன் பிறகு தட்டச்சிட தொடங்கவும்.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Please support us!