பட்டிகள்

பின்வரும் பிரிவு பட்டிகளுக்கும் உரையாடல்களுக்கும் உள்ள உதவித் தலைப்புகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


கோப்பு

இக்கட்டளைகள் நடப்பு ஆவணத்திற்கும், ஒரு புது ஆவணத்தைத் திறப்பதற்கும், செயலியை மூடுவதற்கும் பொருந்தும்.

தொகு

இப்பட்டி நடப்பு ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களைத் தொகுப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

பார்வை

ஆவணம் திரையில் காட்டப்படுவதை கட்டுப்படுத்தும் கட்டளைகளை இந்தப் பட்டி கொண்டிருக்கிறது.

நுழை

நுழைப் பட்டியானது, உங்களின் ஆவணத்தில் புதுத் தனிமங்களை நுழைப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது பிம்பங்கள், ஊடகம், விளக்கப்படங்கள், மற்ற செயலிகளிலிருந்து பொருள்கள், மீத்தொடுப்பு, கருத்துரைகள், குறியீடுகள், அடிக்குறிப்புகள், பிரிவுகள் போன்றவையை உள்ளடக்குகிறது.

வடிவூட்டு

உங்கள் ஆவணத்தின் தளக்கோலத்தையும் உள்ளடக்கங்களையும் வடிவூட்டுவதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

பாணிகள்

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your document.

அட்டவணை

ஒரு உரை ஆவணத்தில் ஒரு அட்டவணையை நுழைக்க, தொகுக்க, அழிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் காட்டுகிறது.

கருவிகள்

எழுத்துக்கூட்டல் கருவிகளையும், உங்கள் ஆவணத்தில் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய கலைப்பொருட்களின் ஒரு காட்சியகத்தையும் கொண்டிருப்பதோடு, பட்டிகளை வடிவாக்குவதற்கும் நிரல் விருப்பங்களை அமைப்பதற்குமான கருவிகளையும் கொண்டுள்ளது.

சாளரம்

ஆவணச் சாளரங்களைக் கையாளுவதற்கும் காண்பிப்பதற்குமான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

உதவி

நீங்கள் LibreOffice உதவிக் கட்டகத்தைத் தொடக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவிப் பட்டி அனுமதிக்கிறது.

Please support us!