வார்ப்புருக்களும் பாணிகளும்

A template is a document that contains specific formatting styles, graphics, tables, objects, and other information. A template is used as the basis for creating other documents. For example, you can define paragraph and character styles in a document, save the document as a template, and then use the template to create a new document with the same styles.

நீங்கள் குறிப்பிடும் வரை, அந்தப் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு புது LibreOffice உரை ஆவணமும் முன்னிருப்பு வார்ப்புருவின் அடிப்படையிலானதே.

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Please support us!