அட்டவணைகளை நுழைத்தல்

There are several ways to create a table in a text document. You can insert a table from a toolbar, through a menu command, or from a spreadsheet.

கருவிப்பட்டையிலிருந்து ஒரு அட்டவணையை நுழைக்க

 1. Place the cursor in your document where you want to insert the table.

 2. On the Standard or the Insert bar, click the arrow next to the Table icon.

 3. In the table grid, drag to select the numbers of rows and columns that you want, and then release.

ரத்துச் செய்வதற்கு, பின்னலின் முன்னோட்டப் பரப்பில் ரத்து தோன்றும் வரை மற்றொரு பக்கத்திற்கு இழு.

To Insert a Table With a Menu Command

 1. Place the cursor in your document where you want to insert the table.

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. In the Size area, enter the number of rows and columns.

 4. Select the options that you want, click OK.

To Insert a Table From a Calc Spreadsheet

 1. Open the LibreOffice Calc spreadsheet containing the cell range that you want to insert.

 2. விரிதாளில், கலங்ளைத் தேர்வதற்கு இழு.

 3. தொகு- நகலெடு ஐத் தேர்ந்தெடுக.

 4. உங்கள் ஆவணத்தில், பின்வருன் ஒன்றைச் செய்க:

Options

Is inserted as...

LibreOffice 24.2 Spreadsheet

OLE object - as with +V or drag-and-drop

GDIMetaFile

Graphic

Bitmap

Graphic

HTML

HTML table

வடிவமைக்காத உரை

Text only, tab stops as separators

வடிவூட்டிய உரை [RTF]

Text table

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


Drag-and-Drop a Cell Range From a Calc Spreadsheet

 1. Open the LibreOffice Calc spreadsheet containing the cell range that you want to insert.

 2. விரிதாளில், கலங்ளைத் தேர்வதற்கு இழு.

 3. Click and hold the mouse button in the selected cells.

 4. Drag the selected cells into the text document.

Please support us!